Vzory

Vzor 

Návrh na omezení svéprávnosti (omezení v nakládání s majetkem)
Soud.....
- obecný soud osoby o jejíž svéprávnosti se rozhoduje( dle bydliště - příslušný okresní(obvodní) soud).         Pokud je posuzovaný bez svého spuhlasu ve zdravotním ústavu je příslušný soud v jehož obvodu se tento ústav nachází.

Navrhovatel:

Jméno:
Narozen dne:
Trvale bytem:


Pan ................., narozen dne...................trvale bytem ............., ............např.: trpí závažnou chorobou................. která omezuje jeho mentální schopnosti do té míry že není schopen posoudit hodnotu peněz a hrozí mu tak závažná újma spočívající v možné ztrátě jeho majetku.

Důkaz: lékařská zpráva.

Navrhovatel navrhuje, aby nadepsaný soud vydal tento rozsudek:

Pan ................, narozen dne ...................trvale bytem ......................... je omezen ve své svéprávnosti tak, že není způsobilý nakládat s majetkem, jehož hodnota je vyšší než ............Kč.


Účinnost tohoto rozhodnutí bude dva roky od nabytí právní moci tohoto rozsudku.

Opatrovníkem posuzovaného se jmenuje pan ........,


V ...............Datum..............

Navrhovatel: podpisZákonná úprava:
Občanský zákoník 89/2012 Sb
§55 - 65
Zákon o zvláštních řízeních soudních 292/2013 Sb
§34 - 43


Vzor 

Návrh na přiznání svéprávnosti (nezletilému)
Soud.....
- obecný soud osoby o jejíž svéprávnosti se rozhoduje( dle bydliště - příslušný okresní (obvodní) soud).      

Navrhovatel:

Jméno: nezletilý nebo jeho zákonný zástupce s jeho souhlasem
Narozen dne:
Trvale bytem:


Nezletilý dosáhl věku šestnácti let již dne............. Jeho schopnost samostatné obživy a obstarávání svých záležitost je osvědčena tím, že ........např: se živí jako fotbalista a bydlí samostatně. S tímto návrhem plně souhlasí jeho zákonný zástupce.
(V ostatních případech soud vyhoví návrhu, je-li to z vážných důvodů v zájmu nezletilého = tyto důvody je třeba v návrhu uvést a doložit)

Důkaz: Dohoda o pracovní činnosti
            Výpis z bankovního účtu
            Potvrzení o užívání bytu
            Úředně ověřený souhlas zákonného zástupce


Navrhovatel na základě výše uvedeného navrhuje, aby nadepsaný soud vydal tento rozsudek:

Nezletilému................. narozenému dne............ trvale bytem.................... se přiznává svéprávnost.  
V ...............Datum..............

Navrhovatel: podpisZákonná úprava:

§ 37 Občanského zákoníku:

(1) Navrhne-li nezletilý, který není plně svéprávný, aby mu soud přiznal svéprávnost, soud návrhu vyhoví, pokud nezletilý dosáhl věku šestnácti let, pokud je osvědčena jeho schopnost sám se živit a obstarat si své záležitosti a pokud s návrhem souhlasí zákonný zástupce nezletilého. V ostatních případech soud vyhoví návrhu, je-li to z vážných důvodů v zájmu nezletilého.
(2) Za podmínek stanovených v odstavci 1 soud přizná nezletilému svéprávnost i na návrh jeho zákonného zástupce, pokud nezletilý s návrhem souhlasí.

Zákon o zvláštních řízeních soudních 292/2013 Sb
§34 - 43

Vzor 

Návrh na povolení uzavřít manželství
Soud.....
- obecný soud osoby o jejímž manželství se rozhoduje( dle bydliště - příslušný okresní (obvodní) soud).      


Navrhovatel:
Jméno: nezletilý o jehož manželství má být rozhodnuto
Narozen dne:
Trvale bytem:

Další účastníci: 
Jméno: snoubenka (snoubenec)
Narozena dne:
Trvale bytem:

Jméno: zákonný zástupce navrhovatele
Narozen dne:
Trvale bytem:

Jméno: zákonný zástupce snoubenky (snoubence)
Narozen dne:
Trvale bytem: 


Navrhovatel dosáhl věku šestnácti let dne.............. Navrhovatel čeká dítě ( je otcem dítěte, žije se snoubenkou ve společné domácnosti....jiný důležitý důvod) se svou snoubenkou ............., narozenou dne:...................., trvale bytem:.................. Snoubenci mají zajištěno společné bydlení v bytě na adrese...( jiné doplňující okolnosti důležité pro rozhodnutí).


Důkaz: Lékařská zpráva potvrzující těhotenství
            Potvrzení o nájmu bytu

Navrhovatel na základě výše uvedeného navrhuje, aby nadepsaný soud vydal tento rozsudek:

Povoluje se, aby nezletilý ..........................., narozen dne ..............., trvale bytem............syn paní ............., rozené ...................... a pana........................., uzavřel manželství s ........................, narozeným dne ..............., trvale bytem ..........................., dcerou paní ......................., rozené ..................... a pana ...................

.
V ...............Datum..............

Navrhovatel: podpisZákonná úprava:

 § 672 odst.2, občanský zákoník:

Soud může ve výjimečných případech povolit uzavření manželství nezletilému, který není plně svéprávný a dovršil šestnácti let věku, jsou-li pro to důležité důvody.

Zákon o zvláštních řízeních soudních 292/2013 Sb
§367 - 370


Vzor 

Návrh na přivolení soudu k platnosti souhlasu k samostatnému provozování obchodního závodu (jiné obdobné výdělečné činnosti např.: samostatné výdělečné činnosti)

Soud.....
- obecný soud nezletilé osoby( dle bydliště - příslušný okresní (obvodní) soud).      


Navrhovatel:
Jméno: nezletilý nebo jeho zákonný zástupce s jeho souhlasem
Narozen dne:
Trvale bytem:


Schopnost nezletilého k obstarávání svých záležitostí a samostatnému provozování obchodního závodu je osvědčena tím, že......např: již rok úspěšně pomáhá s provozem obchodního závodu, firmy....................................svých rodičů a jeho schopnosti a dovednosti již předčily možnosti uplatnění v tomto závodu, kdy nezletilý přišel se svým vlastním projektem ............................., který by chtěl realizovat. Jako další důkazy jeho samostatnosti a zodpovědnosti slouží......např: výsledky školního vzdělávání jsou výborné a navíc je absolventem kurzu: Úspěšný začátek podnikání.

Důkaz: Úředně ověřený souhlas zákonného zástupce k samostatnému provozování obchodního                        závodu.
             Vysvědčení
             Potvrzení o absolvování kurzu: Úspěšný začátek podnikání
            
Navrhovatel na základě výše uvedeného navrhuje, aby nadepsaný soud vydal tento rozsudek:

Přivoluje se k udělení souhlasu k samostatnému provozování obchodního závodu v oboru...................... nezletilým .................., narozeným dne...................., trvale bytem .............................., udělenému jeho zákonným zástupcem nezletilého ............................., narozenému dne:.........................trvale bytem...................... 


V ...............Datum..............

Navrhovatel: podpisZákonná úprava:

§ 33, odst. 1, občanského zákoníku:

Udělí-li zákonný zástupce nezletilého, který nenabyl plné svéprávnosti, souhlas k samostatnému provozování obchodního závodu nebo k jiné obdobné výdělečné činnosti, stává se nezletilý způsobilý k jednáním, jež jsou s touto činností spojena. K platnosti souhlasu se vyžaduje přivolení soudu.

Zákon o zvláštních řízeních soudních 292/2013 Sb
§466 písm. s)