Jednání nezletilých

Má se za to, že každý nezletilý, který nenabyl plné svéprávnosti, je způsobilý k právním jednáním přiměřeným rozumové a volní vyspělosti nezletilých jeho věku.
Udělil-li zákonný zástupce nezletilému, ve shodě se zvyklostmi života, souhlas k určitému právnímu jednání nebo k dosažení určitého účelu, může nezletilí právně jednat v mezích souhlasu, pokud to není zákonem zvlášť zakázáno. Tento souhlas může být následně omezen i vzat zpět.
K souhlasu se samostatným provozování obchodního závodu (firmy) nebo k jiné obdobné výdělečné činnosti nezletilého je potřeba navíc přivolení soudu. Takový souhlas může zákonný zástupce odvolat rovněž jen s přivolením soudu.

Vzor 

Návrh na přivolení soudu k platnosti souhlasu k samostatnému provozování obchodního závodu (jiné obdobné výdělečné činnosti např.: samostatné výdělečné činnosti)

Soud.....
- obecný soud nezletilé osoby( dle bydliště - příslušný okresní (obvodní) soud).      


Navrhovatel:
Jméno: nezletilý nebo jeho zákonný zástupce s jeho souhlasem
Narozen dne:
Trvale bytem:


Schopnost nezletilého k obstarávání svých záležitostí a samostatnému provozování obchodního závodu je osvědčena tím, že......např: již rok úspěšně pomáhá s provozem obchodního závodu, firmy....................................svých rodičů a jeho schopnosti a dovednosti již předčily možnosti uplatnění v tomto závodu, kdy nezletilý přišel se svým vlastním projektem ............................., který by chtěl realizovat. Jako další důkazy jeho samostatnosti a zodpovědnosti slouží......např: výsledky školního vzdělávání jsou výborné a navíc je absolventem kurzu: Úspěšný začátek podnikání.

Důkaz: Úředně ověřený souhlas zákonného zástupce k samostatnému provozování obchodního                        závodu.
             Vysvědčení
             Potvrzení o absolvování kurzu: Úspěšný začátek podnikání
            
Navrhovatel na základě výše uvedeného navrhuje, aby nadepsaný soud vydal tento rozsudek:

Přivoluje se k udělení souhlasu k samostatnému provozování obchodního závodu v oboru...................... nezletilým .................., narozeným dne...................., trvale bytem .............................., udělenému jeho zákonným zástupcem nezletilého ............................., narozenému dne:.........................trvale bytem...................... 


V ...............Datum..............

Navrhovatel: podpisZákonná úprava:

§ 33, odst. 1, občanského zákoníku:

Udělí-li zákonný zástupce nezletilého, který nenabyl plné svéprávnosti, souhlas k samostatnému provozování obchodního závodu nebo k jiné obdobné výdělečné činnosti, stává se nezletilý způsobilý k jednáním, jež jsou s touto činností spojena. K platnosti souhlasu se vyžaduje přivolení soudu.

Zákon o zvláštních řízeních soudních 292/2013 Sb
§466 písm. s)